Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • opublikowano: 7 June 2022
 • przez: karol

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Dąbrowa 7 czerwca 2022 r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzanego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. ) – dalej p.z.p. na dostawy pn.

 

„DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO, LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO 4X2 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DĄBROWIE”

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez:

IUVO CARS Jan Świeboda
Ul. Dębowa 4
42-202 Częstochowa
NIP: 9491735358

z ceną oferowaną: 252 500,00 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru faktycznie:

 

W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono jedną ofertę. Złożona oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie został wykluczony i złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełnił wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego.

Ogłoszenie o przetargu na zakup lekkiego samochodu dla OSP Dąbrowa

 • opublikowano: 2 June 2022
 • przez: karol

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie zaprasza do wzięciu udziału w postępowaniu zamówienia publicznego pn.
"Dostawa fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie"

Z poważanie

Zarząd OSP Dąbrowa

Przetarg ogłoszony na miniPortalu Urządu Zamówień Publicznych:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d12451b6-255d-4088-a0ec-d8a841a6dd40

Dostawa średniego samochodu pożarniczego dla potrzeb jednostki OSP Dąbrowa

 • opublikowano: 25 July 2019
 • przez: karol

Serdecznie informujemy wszystkich zainteresowanych o rozpoczęciu procedury przetargowej na samochód pożarniczy dla potrzeb naszej jednostki.

Wyszystkie niezbędne dane są do pobrania na stronie Gminy Dąbrowa.

Poniżeli link dla zainteresowanych.

 

http://www.bip.gminadabrowa.pl/3210/2546/dostawa-sredniego-samochodu-pozarniczego-dla-potrzeb-jednostki-osp-dabrowa.html

 

Z poważaniem

Zarząd OSP Dąbrowa

WYGRANA KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO: ORGANIZACJA PIKNIKU ZAMKOWEGO W DĄBROWIE - OPOLSKIE GWIAZDY EUROPY

 • opublikowano: 27 June 2019
 • przez: karol

Wygrana oferty, którą Zarząd OSP złożył do Zarządu Województwa Opolskiego umożliwia przeprowadzenie PIKNIKU ZAMKOWEGO W DĄBROWIE-OPOLSKIE GWIAZDY EUROPY.

Serdecznie zapraszamy na piknik zamkowy w Dąbrowie, który odbędzie się w dniach 29-30 czerwiec 2019 roku na placu przy zamku w Dąbrowie.

plakat


Obecność Województwa Opolskiego od piętnastu lat jest pasmem sukcesów i dużych osiągnięć. W związku z tym chcielibyśmy zrealizować
zadania, w które Unia Europejska promuje czyli życie zgodne z naturą oraz pomoc osobom poszkodowanym. Zadanie polega na rozwoju
społeczno- ekonomicznym w powiecie opolskim i mieszkańców z całego województwa. Podczas dwudniowego pikniku zwrucimy uwagę
bioróżnorodność, a dokładnie otaczającego nas drzewo stanu. Chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na rodzaj drzewa jakim jest Lipa. Drzewa z
tego gatunku są długowieczne i mają wiele zastosowań w lecznictwie. Natomiast główny atutem jest jej miododajność. Z tej okazji chcielibyśmy
posadzić około 50 drzew z gatunku Lipy w naszym sołectwie a dokładnie w Sokolnikach. Drugim celem będzie zwrócenie uwagi na rozwój w społeczności
udzielania pierwszej pomocy. Podczas festynu odbywać się będą warsztaty jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy. 
Miejsce: 49-120 Dąbrowa, ul. Zamkowa - dziedziniec i plac przy Zamku Dąbrowskim

Serdecznie dziękujemy Marszałkowi Województwa Opolskiego Panu Andrzejowi Buła oraz  Zarządowi Województwa Opolskiego za przyznanie Naszej jednostce dofinansowania.

Kwota na organizację Pikniku Zamkowego w Dąbrowie Opolskie Gwiazdy Europy przyznana przez Zarząd Województwa Opolskiego to 8000,00 zł !!!

Kwota została wykorzystana na następujące zadania:

1. Zakup 50 szt sadzonek Lipy - 1500 zł

2. Zakup fantomów do ćwiczeń pierwszej pomocy - 3200 zł

3. Zakup stołów i ławek - 2800 zł

4. Promocja Województwa Opolskiego - 500 zł

Współorganizatorami Pikniku Zamkowgo w Dąbrowie -Opolskie Gwiazdy Europy są:

- Wójt Gminy Dąbrowa

- Gmina Dąbrowa

- Sołtys wraz z Radą Sołecką wsi Dąbrowa-Sokolnik

- Uniwersytet Opolski

- GOKiR Dąbrowa

 

                                                                         Serdecznie zapraszamy na PIKNIK!!!!

 

Dotacja na utworzenie sali historycznej w remizie na górce OSP Dąbrowa.

 • opublikowano: 17 April 2019
 • przez: karol

Zarząd OSP Dąbrowa z przyjemnością informuje, że nasze stowarzyszenie wzięło udział w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Dąbrowa.

W dniu 21 lutego 2019 roku w siedzibie Gminy Dąbrowa przy ul. Ks.prof.Józefa Sztonyka 56 została zawarta umowa między:

Gminą Dąbrowa reprezentowaną przez Wójta Gminy Dąbrowa -Katarzynę Gołębiewską-Jarek przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dąbrowa -Katrzyny Szafarskiej

a

Ochotniczą Strażą Pożarną w Dąbrowie reprezentowaną przez Prezesa druha Dawida Zielonkę

na zadanie pod tytułem: UTWORZENIE SALI HISTORYCZNEJ W BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DĄBROWIE

na kwotę 9100,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na odnowienie elewacji i wnętrza budynku starej remizy na górce. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                Zarząd OSP Dąbrowa

 

Zebranie sprawozdawcze za rok 2018

 • opublikowano: 17 April 2019
 • przez: karol

W świetlicy wiejskiej w Dąbrowie przy ul. Ks.prof. Józefa Sztonyka odbyło się Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie. Zarządowi udzielono jednogłśnie absolutorium w głosowaniu prze 50 członków stowarzyszenia.  W trakcie zebrania przedstawiane były sprawozdania z działalności za rok 2018 a także plany na rok 2019, który zawiera bardzo ważne zadania do wykonania dla Naszego stowarzyszemnia! Oto kilka ważnych zadań, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez walne zgromadzenie:

1.Przyjęcie nowych członków: 10

2. Liczba posiedzeń Zarządu 33, Komisji Rewizyjnej  6.

3. Działania w zakresie prac społecznych na rzecz OSP i środowiska: zorganizowanie festynu przy zamku w Dąbrowie, organizacja turnieju wiedzy pożarniczej w Gminie Dąbrowa, Otwarcie Sali historycznej w starej remizie, start w projektach i konkursach dot. wsi Dąbrowa i Sokolniki oraz kultury, rozbudowa remizy OSP o dwa boksy garażowe, zaplecze socjalne oraz salę, zakup nowego samochodu pożarniczego

4. Pozyskanie (zakupy) sprzętu pożarniczego, w tym:        

Drabina słupkowa DS. 3.1 1 szt.

5. Zakupy umundurowania, środków ochrony osobistej i umundurowania MDP - Ubranie specjalne – SX-3 Gold 2 kpl., Mundur wyjściowy z gabardyny damski 2 kpl.,

Buty bojowe FHR 006 7 par, Ubranie koszarowe 3 kpl., Rękawice strażackie fire-max 6 par, kominiarka strażacka nomex 6 szt., Hełm strażacki calisia vulcan  3 szt.

6. Planowane inwestycje - remonty, w tym: rozbudowa remizy OSP, projekt centrum logistyczno - magazynowego, remont łazienek, remont wspinalni, przekształcenie starej remizy na Górce na Muzeum Pożarnictwa Ochotniczych straży Pożarnych w Gminie Dąbrowa, sprzedaż samochodu Renault Megane

7.Działalność kulturalna, wychowawcza, sportowa (wymienić poczynania w tym zakresie): zorganizować wyjazdy na baseny w celu nauki pływania, zorganizować imprezy, wyjazdy wraz z kolegami i koleżankami z jednostki OSP Dąbrowa w kujawsko-pomorskim, organizacja wycieczki krajoznawczej w Góry Opawskie oraz do Republik Czeskiej Skay Walk, nawiązać współpracę z jednostka z Czeskiej republiki

8. Inne formy aktywności OSP we współdziałaniu z zakładami pracy, samorządem gminnym, organizacjami społecznymi i instytucjami: Współpraca z GOKiR-em, uczestniczenie w różnych warsztatach muzycznych i kulturalnych.Złożenie wniosków o dotację na zakup sprzętu, dofinansowań na wycieczki krajoznawcze, dotacje na modernizację obiektu starej remizy na górce.

 Składkę członkowską ustala się w wysokości  50 zł .

 

Zmiana składu Zarządu OSP Dąbrowa.

 • opublikowano: 8 March 2018
 • przez: karol

W dniu 10.02.2018 roku odbyło się Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie. Zebranie po raz pierwszy odbyło się w nowej świetlicy wiejskiej w budynku zakupionym przez Gminę Dąbrowa obok remizy strażackiej. W trakcie zebrania przedstawiane były sprawozdania z działalności za rok 2017 a także plany na rok 2018. W trakcie zebrania odbyły się także wybory uzupoełniające do składu zarządu. Obecny skład zarządu Dąbrowskiej Straży prezentuje się następująco:

1.Prezes - druh Dawid Zielonka

2.Naczelnik - druh Dariusz Jagielski

3.Skarbnik - druh Marcin Hadryś

4.Wiceprezes - druh Marek Olender

5.Zastępca Naczelnika - druh Andrzej Olender

6.Sekretarz - druhna Katarzyna Iwańska

7.Gospodarz - druh Feliks Widacha

Zarząd y serdecznie dziękuje za zaufanie i tak liczne przybycie na zebranie. 

Relacja z zebrania w następnym artykule.

Uroczyste obchody włączenia do KSRG

 • opublikowano: 12 March 2017
 • przez: marcin

W dniu 11.03.2017r. Odbyła sie uroczystość nadania Aktu włączenia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym w Dąbrowie. Następnie główne obchody miały miejsce w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Dąbrowie. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu st. bryg. mgr inż. Witold Trojnar, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Opolu bryg. mgr inż. Paweł Kielar, p.o. Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu bryg. mgr inż. Leszek Koksanowicz, Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Opolu mł. bryg. Piotr Panufnik, Członek Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Opolskiego Barbara Dębska, Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja, Sekretarz Gminy Dąbrowa Janusz Staszowski, Skarbnik Gminy Dąbrowa Katarzyna Szafarska, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dąbrowa Konrad Kotula, Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Karzimierz Wojdyła, Sołtys wsi Dąbrowa Elżbieta Mojzyk; oraz wielu innych zaproszonych gości, a także mieszkańcy Gminy. 

Przekaż 1% podatku na OSP KSRG Dąbrowa

 • opublikowano: 1 March 2016
 • przez: admin

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie informuje i jednocześcnie zachęca iż istnieje możliwość przekazania 1-go % swojego podatku na Organizację Pożytku Publicznego OSP Dąbrowa. 

Wystarczy w obowiązkowym zeznaniu podatkowym zamieścić nr KRS 0000192100 w odpowiedniej rubryce. Jednocześnie informujemy, że wszystkie przekazane środki zostaną wykorzystane na cele statutowe w naszej Jednostce.