Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  • opublikowano: 7 June 2022
  • przez: karol

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Dąbrowa 7 czerwca 2022 r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzanego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. ) – dalej p.z.p. na dostawy pn.

 

„DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO, LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO 4X2 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DĄBROWIE”

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez:

IUVO CARS Jan Świeboda
Ul. Dębowa 4
42-202 Częstochowa
NIP: 9491735358

z ceną oferowaną: 252 500,00 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru faktycznie:

 

W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono jedną ofertę. Złożona oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie został wykluczony i złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełnił wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego.