Statut Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w DĄBROWIE zwane dalej OSP.

§ 2.

Stowarzyszenie OSP działa na podstawie:
 1. Ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach
  (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.)
 2. Ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
  (Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 tekst jednolity ze zm.),
 3. Ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (Dz.U. 2003 Nr 96 poz.873)
 4. Niniejszego statutu.

§ 3.

Siedzibą OSP jest strażnica w Dąbrowie przy ul. Ks.prof.J.Sztonyka 19

§ 4.

Terenem działania OSP jest miejscowość (zakład pracy) będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.

§ 5.

Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawną.

§ 6.

Ochotnicza Straż Pożarna jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7.

Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

§ 8.

Działalność ochotniczych straży pożarnych opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 9.

Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:
 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
 4. Rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
 5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
 7. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 9. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 10. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

§ 10.

Zadania i cele wymienione w § 9 Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez:
 1. Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej.
 2. Organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych.
 3. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
 4. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.
 5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
 6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.
 7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
 8. 8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustawie o organizacji pożytku publicznego i niniejszego statutu.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11.

Członkowie OSP mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach / Dz.U. Nr 20 poz. 104/.

§ 12.

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę pisemnej deklaracji.

§ 13.

Członkowie OSP dzielą się na:
 1. Członków czynnych,
 2. Członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,
 3. Wspierających,
 4. Honorowych.

§ 14.

Członkami czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”.

§ 15.

 1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 8 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.
 2. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do 18 lat mogą wybierać i być wybierani do władz OSP.
 3. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania.
 4. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku.

§ 16.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalności. Członek wspierający – osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:
 1. Wybierać i być wybieranymi do władz OSP.
 2. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

§ 17.

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie OSP. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

§ 18.

Członkowie czynni i honorowi mają prawo:
 1. Wybierać i być wybieranymi do władz OSP,
 2. Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,
 3. Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP,
 4. Korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
 5. Używać munduru i odznak.

§ 19.

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
 1. Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,
 2. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminu i uchwał władz OSP,
 3. Podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,
 4. Dbać o mienie OSP.
 5. Regularnie opłacać składaki członkowskie.

§ 20.

Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy się jednostkę operacyjno-techniczną.

§ 21.

Członkostwo ustaje na skutek:
 1. Dobrowolnego wystąpienia z OSP,
 2. Wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu,
 3. Skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za okres przekraczający 1 rok,
 4. Likwidacji OSP,
 5. Śmierci,
 6. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

§ 22.

Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wzniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w §18 i 19 niniejszego statutu.

§ 23.

W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.

§ 24.

Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowanie będące w dyspozycji OSP.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

§ 25.

Władzami OSP są:
 1. Walne zebranie członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja rewizyjna

A. WALNE ZEBRANIE

§ 26.

Walne zebranie członków jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie od 5 – 9 członków zarządu, trzech członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny. W składzie większości muszą stanowić osoby, o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 27.

Do kompetencji walnego zebrania należy:
 1. Podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP,
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności,
 3. Uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP,
 4. Ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie,
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej,
 6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,
 7. Podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP,
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu i zbyciu środków trwałych,
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie zapisów i darowizn,
 10. Wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz Związku OSP RP.

§ 28.

Przebieg walnego zebrania oraz podjęcie na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

§ 29.

Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

§ 30.

Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 31.

Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP:
 1. Z własnej inicjatywy,
 2. Na żądanie komisji rewizyjnej OSP,
 3. Na żądanie ½ liczby członków OSP,
 4. Na żądanie Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 32.

Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

§ 33.

Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej ½ ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduj głos przewodniczącego zebrania. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

§ 34.

W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie według tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.

§ 35.

Wybory do władz OSP odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym.

B. ZARZĄD

§ 36.

1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, sekretarza, skarbnika i gospodarza, a także może wybrać dwóch wiceprezesów, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik sprawuje funkcję wiceprezesa. 2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

§ 37.

Do zadań zarządu należy:
 1. Reprezentowanie interesów OSP,
 2. Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,
 3. Zwoływanie walnego zebrania,
 4. Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu,
 5. Informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian,
 6. Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępniani do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością,
 7. Opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie opracowań z ich wykonania walnemu zebraniu,
 8. Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych,
 9. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,
 10. Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,
 11. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych,
 12. Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań
 13. Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,
 14. Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zgromadzenia.

§ 38.

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.

§ 39.

Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.

§ 40.

Do ważności uchwał jest wymagana obecność co najmniej ½ ogólnej liczby członków zarządu. Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie różnej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§ 41.

Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

§ 42.

Naczelnik kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń. Do naczelnika należy:
 1. Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych.
 2. Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP.
 3. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.
 4. Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą.
 5. Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych.
 6. Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.
 7. Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

§ 43.

Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:
 1. Pochwałę ustną,
 2. Pochwałę w rozkazie naczelnika straży,
 3. Wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,
 4. Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§ 44.

Za niewłaściwe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:
 1. Upomnienie ustne,
 2. Nagana w rozkazie naczelnika straży,
 3. Wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

C. KOMISJA REWIZYJNA

§ 45.

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
 1. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.
 2. Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.
 3. Przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.
 4. Wnioskowanie o udzielenie zarządowi absolutorium ustępującemu zarządowi.

§ 46.

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 47.

Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

§ 48.

 1. Komisja rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nieprzekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzane na najbliższym walnym zebraniu.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  a) być członkami zarządu, małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać z członkami tego zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  c) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.)

Rozdział V

MAJATEK I FUNDUSZE OSP

§ 49.

Majątek i fundusze OSP powstają z:
 1. Składek członkowskich,
 2. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
 3. Dochodów z majątku i imprez,
 4. Ofiarności publicznej,
 5. Wpływów z działalności gospodarczej.

§ 50.

 1. OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków OSP.
 2. Zabrania się:
  a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

§ 51.

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

§ 52.

Wniosek o rozwiązanie OSP względnie zmianę statutu może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

§ 53.

Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 54.

W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania komisję likwidacyjną ustala organ rejestrowy.

§ 55.

Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Gminy Dąbrowa. Natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.